Пројекат„Школа без насиља“ и наше место у њему

Сваки облик понашања који има за циљ намерно наношење психичког или физичког бола другоме дефинише се као НАСИЉЕ. Пројекат „Школа без насиља“ спроводи се од 2006. године. Главни циљ Пројекта „Школа без насиља“ је стварање безбедне и подстицајне средине за учење, рад и развој сваког детета у школи.  Наша школа ушла је у овај Пројекат 2009. године, а  2012. године добија Сертификат „Школа без насиља“, а тиме и потврду да се у њој доста урадило на стварању средине у којој ће толеранција на насиље бити 0%, а  да се толеранција у међуљудским односима  негује  и подстиче и да ће тако бити и надаље. Рад на стицању Сертификата подразумевао је најпре истраживање колико је насилно понашање распрострањено у школи, као и ставове ученика и наставника о насиљу; затим обуке наставника и ђака о значају превенције и начинима превазилажења насилних ситуација, о успостављању јасних правила у односу на насиље; формирање Унутрашње и Спољашње заштитне мреже које обезбеђују стварање сигурне климе за свако дете у школи; укључивање ђака у рад са другим ђацима, у оквиру ђачких организација које функционишу у школи ( Вршњачки тим и Ђачки парламент) на препознавању и откривању насиља, међусобној заштити; изградњу узајамног поверења и смањење насилног понашања;успостављање чвршће везе између породице, школе и локалне заједнице путем заједничких активности, чешће сарадње и подизања свести у јавности о овом проблему који може бити решен једино кроз партнерски и активни однос свих актера како би се смањило насиље у читавој заједници.

Овај Пројекат спроводи се под покровитељством Министарствa просвете, науке и технолошког развоја уз стручну и финансијску подршку УНИЦЕФ-а, у сарадњи са Министарством здравља, Министарством рада и социјалне политике, Министарством унутрашњих послова, Министарством омладине и спорта, Саветом за права детета Владе Републике Србије, Заводом за унапређивање образовања и васпитања.

Наша досадашња искуства у спровођењу Пројекта „Школа без насиља“ врло су позитивна и показала су да је  повећана сигурност деце у школи, да су ученици спремни да се обрате наставнику и педагогу за помоћ и да су наставници обучени да им пруже помоћ и подршку. Школа има Тим за заштиту деце од насиља, а након уоченог проблема, школа реагује брзо и компетентно.Такође се много улаже у превенцију насиља, и на томе предано раде сви запослени у школи. У складу са тим, можемо да кажемо да број ученика који трпе насиље у нашој школи опада, да се о проблемима отворено прича и реагује одмах, да су ученици обучени да насилне облике понашања препознају, пријаве, а сви у школи заинтересовани и спремни да предано раде на превенцији и интервенцији кад до насиља дође негујући позитивну климу у школи и добру сарадњу са институцијама у локалној заједници, Домом здравља, Полицијом и Центром за социјални рад.