На основу члана 28. став  6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 ‒ др. закон и 10/19), министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

П Р А В И Л Н И К
О КАЛЕНДАРУ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
OСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

Pravilnik-o-kalendaru-OŠ

Саопштење за јавност:

Правилник о поступку:

Развојни план:

Апликација за упис:

Саопштење за јавност:

Правилник о поступку:

Развојни план:

Апликација за упис: